Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SegTours

Artikel 1. definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SegTours: organisator van de tour en daartoe jegens de klant handelt als opdrachtnemer en verhuurder;

De Segwaytour: de door SegTours georganiseerde tour op de door de klant gehuurde voertuigen, inclusief de aan de tour voorafgaande instructie t.a.v. het gebruik en de besturing van het voertuig.

De overeenkomst: de wederzijdse overeenkomst aangegaan door SegTours en de klant m.b.t. verhuur van het voertuig en de deelname aan een Segwaytour;

Het voertuig: de Segway Personal Transporter (PT) of de andere zaak, die wordt gebruikt ter uitvoering van de Segwaytour;

De klant: de natuurlijke peso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die de overeenkomst sluit (en) en dientengevolge jegens SegTours handel(t)en als opdrachtgever(s) en huurder(s);

De deelnemer(s): de natuurlijke person(en) die o.b.v. de overeenkomst wensen deel te nemen aan de Segwaytour en als zodanig een voertuig wensen te besturen en zich dientengevolge confirmeren aan de overeenkomst, waaronder begrepen de onderstaande voorwaarden.

De schade van SegTours: de vermogensschade die SegTours direct of indirect lijdt t.g.v. beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van SegTours. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig o.b.v. de verkoopwaarde zoals vermeld in de officiële prijslijst en de derving van inkomsten behorende bij de reguliere bedrijfsvoering van SegTours met of door het voertuig aan perso(o)n(en) of goed toegebracht nadeel, schade of letsel, waarvoor SegTours, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig aansprakelijk is.

Artikel 2.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SegTours en de klant aangegaan onder welke benaming dan ook. Indien eenmaal o.b.v. deze voorwaarden is gecontracteerd dan gelden zij ook voor toekomstige overeenkomsten voortvloeiende uit de eerste overeenkomst.

2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SegTours slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Verwijzingen door de klant naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door SegTours nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een boeking heeft gedaan via SegTours of een daar
toe bevoegde partner en deze boeking door een van deze partijen schriftelijk is bevestigd. De uit de overeenkomstvoortvloeiende verbintenissen van SegTours zijn pas opeisbaar nadat volledige betaling van de deelnameprijs door de klant aan SegTours is voldaan, tenzij met SegTours anders is overeengekomen.

Artikel 4.

4.1. SegTours kan de Segwaytour op elk moment voorafgaan aan de uitvoering van de tour annuleren indien er naar haar oordeel een gerede kans bestaat op weersomstandigheden of andere gewichtige omstandigheden die het gebruik van het voertuig onveilig of anderszins onwenselijk maken. Indien SegTours bepaalt dat het programma wel doorgang kan vinden, dan blijft de overeenkomst gehandhaafd. SegTours kan niet verplicht worden een alternatief programma te bieden. SegTours zal zich inspannen om een voor de klant aanvaardbaar alternatief te bieden maar is niet verplicht zich hieraan te confirmeren.

Indien tijdens de activiteit de weersomstandigheden het niet toelaten de activiteit voort te zetten, zullen de kosten voor 100% worden doorberekend. Wanneer de deelnemer tijdens de activiteit zelf wenst te stoppen zal het volledig overeengekomen bedrag worden doorberekend. In alle gevallen is SegTours degene die bepaalt of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat de activiteit geen doorgang kan vinden.

4.2. In geval van annulering als bedoeld in 4.1 zal geen van de partijen schadeplichtig zijn jegens de ander. De eventueel door de klant betaalde kosten worden omgezet en verrekend met het door SegTours eventueel geboden alternatief. Restitutie van de betaalde som vindt alleen dan plaats indien er sprake is van een situatie als genoemd in 4.1.

4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden bij wijzigingen in het aantal in te zetten voertuigen door de klant de volgende bepalingen:
De mutatie dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. 
Kosteloze vermindering tot een wijziging van 25% van het aanvankelijk overeengekomen aantal in te zetten voertuigen kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de tour. Elke vermindering die hierna volgt kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de tourdatum ad. 25,00 Eur excl. BTW per wijziging. De prijs van de tour wordt hierna opnieuw bepaald. Een vermeerdering van het aanvankelijk overeengekomen aantal kan conform de reguliere tourprijzen slechts op aanvraag.

4.4. Annuleren van de tour na schriftelijke opdrachtverstrekking dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren en zal onder de volgende condities (voor een deel) worden doorberekend:

30 of meer dagen voor de tourdatum = kosteloos.      

20 tot 30 dagen voor de tourdatum    =  25 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

15 tot 20 dagen voor de tourdatum    =  40 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

10 tot 15 dagen voor de tourdatum    =  60 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

6 tot 10 dagen voor de tourdatum      =  75 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

5 of <    dagen voor de tourdatum      = 100% van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

4.4.1. Indien de deelnemer te laat komt voor de gereserveerde SegTours-activiteit gaat dit in principe ten koste van de tijd van de activiteit.

4.4.2. Bij vroegtijdig stoppen van de activiteit blijft de tourprijs gelden, tenzij anders bepaald door SegTours.

Artikel 5.

Iedere berijder van de Segway moet een korte instructie ondergaan, gegeven door een medewerker van SegTours. De deelnemer is verantwoordelijk voor het ondergaan van deze instructies en verplicht deze na te leven.

Artikel 6.

De deelnemer is 16 jaar of ouder.
De deelnemer heeft een minimaal gewicht van 45 kilo en een maximaal gewicht van 110 kg.
De deelnemer is niet zwanger.
De deelnemer is niet onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijvermogen kunnen beïnvloeden.
Naast een ander voertuig rijden is verboden en er dient te allen tijde 3 meter afstand gehouden worden
Er mag niet meer dan één persoon met de Segway worden vervoerd.
Alleen de officiële deelnemer mag de Segway besturen.
Er mogen geen objecten met de Segway worden vervoerd.

Artikel 7.

De deelnemer dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeers-boete(s) zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8.

Zonder expliciete toestemming van SegTours mag de Segway niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

Artikel 9.

SegTours is te allen tijde bevoegd om bij misbruik of het niet naleven van de in dit document genoemde voorwaarden, de Segway(s) in te nemen zonder restitutie.

Artikel 10.

In geval van schade en/of breuk dient de deelnemer het volledige aankoopbedrag van de onderdelen te betalen aan SegTours.

Artikel 11.

De Segway is WA verzekerd door SegTours.

Artikel 12.

In geval van verlies of diefstal tijdens de SegTours-activiteit dient het volledige aankoopbedrag van de Segway betaald te worden aan SegTours door de deelnemer.

Artikel 13.

Alle prijzen in de Algemene Voorwaarden zijn exclusief BTW.

SegTours werkt samen met: centerparcs landall  voila walhalla