Verhuurvoorwaarden

Voorwaarden die gelden tijdens het huren van een Segway PT van SegTours voor de huurder

Bij het gebruik maken van een Segway PT, een elektronisch eenpersoons-vervoermiddel is het aanbevelenswaardig onderstaande voorwaarden goed door te lezen.

Het WAM-plichtig voertuig dient uitdrukkelijk en alleen gebruikt te worden volgens de aan u verstrekte instructie. Indien u zich strikt aan de door de SegTours medewerker verstrekte instructies houdt, zult u op een veilige wijze en met veel plezier de mogelijkheden kunnen ervaren.

Door ondertekening van de(ze) verklaring welke voorafgaande aan de verhuurperiode aan u wordt aangeboden, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, waarvan een samenvatting hieronder is te lezen.

U bent op de hoogte gesteld van de specifieke gebruikersregels die gelden voor het voertuig, aan u uitgelegd door de SegTours medewerker.

U verklaart dat u een volledige instructie en training heeft gehad, aan u een helm is aangeboden en dat u in staat bent om het voertuig op de verantwoorde wijze te besturen zonder daarbij gevaar toe te brengen aan u zelf en / of derden.

U bent 18 jaar en of ouder, heeft geen alcohol genuttigd en er is geen sprake van zwanger-schap.

1. Aansprakelijkheid, schade en diefstal

Het huren van een Segway geschiedt op eigen risico. SegTours is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt aan huurder noch aan derden door huurder. Huurder is en blijft derhalve volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden tijdens de gehele huurperiode.

Huurder gebruikt de Segway voor eigen rekening en risico en vrijwaart SegTours voor alle aanspraken die mochten ontstaan van derden wegens door de huurder c.q. met de Segway veroorzaakte schade. Onder schade wordt tevens verstaan vervolgschade.

In geval van schade en/of breuk aan de Segway, dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen betaald te worden aan SegTours. In alle gevallen blijft de klant aansprakelijk voor schade ontstaan tot het tijdstip waarop SegTours feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.

2. De Segway is WA verzekerd door SegTours.

3. De Segway dient onmiddellijk na afloop van de huurperiode te worden geretourneerd aan SegTours. Slechts na toestemming van SegTours is het aan de klant toegestaan het voertuig op een ander tijdstip terug te brengen.

4. SegTours is te allen tijde bevoegd om bij misbruik of gebruik van middelen de verhuurde Segway(s) binnen de verhuurperiode in te nemen zonder restitutie

5. Zonder expliciete toestemming van SegTours mag de Segway niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

6. Bij een vroegtijdige terugbezorging van de gehuurde Segway(s) blijft de volle huur gelden.

7. Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder

8. Slechts de ondertekenaar van dit formulier rijdt op de aan hem/haar verhuurde Segway. Het is onvoorwaardelijk verboden de aan huurder verstrekte Segway door een ander dan huurder zelf te laten gebruiken.

.

SegTours werkt samen met: centerparcs landall  voila walhalla